Home » Inscriviu-vos

Inscriviu-vos

La inscripció per l’OLE 2017 està tancada, gràcies a tots els participants!

Si eres un professor d’institut i vols inscriure el teu centre perquè els teus estudiants participen en l’OLE, emplena el formulari que apareix a continuació.

Nom | Nombre*

Email*

Telèfon | Teléfono*

Nom de l'institut | Nombre del instituto*

Adreça de l'institut | Dirección del instituto*

Localitat | Localidad*

Comunitat autònoma | Comunidad autónoma*

Quina assignatura/es ensenyes? | ¿Qué asignatura/s enseñas?

 Llengües I Idiomas Matemàtiques I Matemáticas Informàtica I Informática Otra I Una altra

Comentaris | Comentarios